Informace pro vlastníky lesa

Městský úřad Chotěboř, odbor životního prostředí upozorňuje vlastníky lesů na povinnost, provádět taková opatření, aby se předcházelo a zabránilo vlivu škodlivých činitelů na les.

V současné době se jedná především o působení podkorního hmyzu na smrku a borovici.

Podrobnější informace, včetně kontaktu na pověřeného odborného lesního hospodáře, naleznete zde

Uzavírka silnice III/3468 v úseku Čachotín – Rankov

Městský úřad Chotěboř oznamuje veřejnou vyhláškou stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Chotěboř při uzavírce provozu silnice III/3468 v úseku Čachotín-Rankov, z důvodu opravy povrchu, v období od 13.6.2016 do 20.7.2016 včetně.

Plné znění vyhlášky naleznete zde