Oznámení o zahájení stavebního řízení

Dne 17.10.2018 podala Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IČO 00090450, Kosovská  1122/16, 586 01  Jihlava 1, zast. APC SILNICE s.r.o., IČO 60705981, Jana Babáka  2733/11, Královo Pole, 612 00  Brno 12 (dále jen „stavebník“) žádost o vydání stavebního povolení pro stavbu:

Stavební úpravy komunikace č. III/3468 Čachotín, průtah na pozemku poz. parc.  č. 3/1, 3/13, 4/15, 9/8, st. parc. č. 21, poz. parc. č. 41, 1485/1, 1485/15, 1485/19, 1485/25, 1485/29, 1485/33, 1498/2, 1498/3, 1530/2, 1530/3 v k. ú. Čachotín.

Dnem podání žádostí bylo zahájeno stavební řízení ve výše uvedené věci. Stavba obsahuje: Obnovu komunikace III/3468 v obci Čachotín. Jedná se o komunikaci spojující obec Čachotín s obcemi Rankov a Rozsochatec.

Celý text oznámení naleznete zde