Návrh opatření obecné povahy

Městský úřad Chotěboř, Odbor dopravy a přestupků, jako příslušný správní orgán obce s rozšířenou působností podle § 124 odst. 6, zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti ze dne 13.12.2019, kterou podala Obec Čachotín, (IČO 00267261), Čachotín 77, 583 01 Chotěboř, zast. PasProRea s.r.o., (IČO 02343100), Holkov 32, 382 32 Velešín, zveřejňuje návrh opatření obecné povahy podle ustanovení § 172 odst. 1 zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů ve věci stanovení místní úpravy provozu na silnici třetí třídy č. III/3468 a na místních a veřejně přístupných účelových komunikacích v obci Čachotín, podle ust. § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu.

Městský úřad Chotěboř s t a n o v í místní úpravu provozu na silnici třetí třídy č. III/3468 a na místních a veřejně přístupných účelových komunikacích v obci Čachotín a to formou umístění stálých dopravních značek a dopravních zařízení.

Celé znění návrhu naleznete zde.

Záložka permalink.

Přidávání komentářů bylo ukončeno.