Upozornění pro cestující

Ve dnech od 21.8. – 15.10.2023

z důvodu UZAVÍRKY sil. III/34413 v obci Kojetín

– stavební akce „Zásobování vodou a odkanalizování obce Kojetín – 3.etapa“

VLOD: 600050 Havl.Brod-Kojetín-Čachotín-Chotěboř – výlukový jízdní řád

Přemístění zast. „Kojetín“ pro linku 600050 ve směru z Havl. Brodu v blízkosti domu č.p. 50 a ve směru do Havl. Brodu naproti domu č.p. 70

Namísto zast. „Rozsochatec,,pošta“ bude, po dobu trvání uzavírky, linka 600050 obsluhovat zast. „Rozsochatec“.

Zast. „Kojetín,Pouch,rozc.0.9“ bude po dobu trvání uzavírky bez obsluhy

Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí

Obecní úřad v Čachotíně podle ustanovení § 45 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí
(katastrální zákon), a na základě oznámení Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště
Havlíčkův Brod (dále jen „katastrální úřad“) č.j. OO-1/2021-601-21 oznamuje, že v budově Obecního
úřadu v Čachotíně, Čachotín č. p. 77,

v období od 18.8.2023 do 31.8.2023, vždy v pracovních dnech od 19:00 do 20:00 hod.

bude vyložen k veřejnému nahlédnutí katastrální operát obnovený novým mapováním na
digitální katastrální mapu (dále jen „obnovený katastrální operát“) v katastrálním území
Čachotín obce Čachotín.


Poslední den vyložení obnoveného operátu ve čtvrtek 31. 8. 2023 v době od 13:00 do 15:00
hodin budou veřejnému nahlédnutí přítomni zaměstnanci katastrálního úřadu a tímto bude
veřejné nahlížení ukončeno.
V ostatních dnech bude požadované údaje poskytovat
zaměstnanec obce nebo osoba pověřená obcí (dále jen „zaměstnanec obce“). V případě,
že zaměstnanec obce nebude při nepřítomnosti zaměstnance katastrálního úřadu schopen
poskytnout zájemci požadované údaje o jeho vlastnictví, bude možné po předchozí dohodě
nahlédnout do obnoveného katastrálního operátu na katastrálním pracovišti. Do obnoveného
katastrálního operátu je současně možné po dobu jeho vyložení nahlédnout i na webových
stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního na adrese:
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx.

Celé oznámení naleznete zde.

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o návrhu změny č.1 územního plánu Čachotín

Městský úřad Chotěboř oznamuje zahájení řízení o návrhu změny č. 1 ÚP Čachotín.
Veřejné projednání se uskuteční dne 13. 9. 2023 od 15:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu
v Čachotíně.

Návrh změny č. 1 územního plánu Čachotín bude vystaven k veřejnému nahlédnutí
na Obecním úřadě v Čachotíně a na Městském úřadě v Chotěboři (oddělení ÚP, GIS
a památkové péče) ve dnech od 25. 7. 2023 do 13. 9. 2023 a dále na stránkách města
http://www.chotebor.cz/ (hlavní stránka – územní plán – územní plánování v obcích ORP
Chotěboř – Čachotín) https://chotebor.cz/file/303586

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit písemné připomínky
a vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem (§52 odst. 2) písemné námitky, ve kterých
musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit
území dotčené námitkou.
Písemné námitky proti návrhu změny č. 1 územního plánu Čachotín mohou podat pouze
vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce
veřejnosti.
Dotčené orgány uplatní do 7 dnů od veřejného projednání svá stanoviska k návrhu změny.
K později uplatněným stanoviskům, námitkám a připomínkám se nepřihlíží.
V souladu s § 22 odst. 3 stavebního zákona se stanoviska, námitky a připomínky uplatňují
písemně a musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje.

Celý text veřejné vyhlášky naleznete zde.