Komplexní pozemkové úpravy – pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Havlíčkův Brod zahájil řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Čachotín a pověřil zástupce zpracovatele (Sdružení Agroprojekce Litomyšl spol. s.r.o. a Geodezie Východní Čechy spol. s.r.o.) ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti.

Plné znění pověření naleznete zde

Návrh územního plánu obce Čachotín

MÚ Chotěboř oznamuje Veřejnou vyhláškou

projednání zadání územního plánu Čachotín.

Návrh zadání územního plánu Čachotín je vystaven k veřejnému nahlédnutí na Obecním úřadě Čachotín a na Městském úřadě Chotěboř, oddělení územního plánování a GIS, pracoviště Klášterní 267 Chotěboř

v termínu od 2.11.2016 do 14.11.2016 (včetně)

Plné znění Veřejné vyhlášky naleznete zde.

Oznámení obce Čachotín

Obec ČACHOTÍN v souladu s ustanovením § 38 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) a na základě oznámení Státního pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina, Pobočka Havlíčkův Brod, č.j. SPU 506990/2016 ze dne 24.10.2016

v y h l a š u j e,

že v katastrálním území Horní Krupá u Havlíčkova Brodu, v části katastrálního území Čachotín a v části katastrálního území Jilem u Sedletína byla zahájena obnova katastrálního operátu na podkladě výsledků komplexních pozemkových úprav.

V rámci obnovy katastrálního operátu bude ode dne 21.11.2016 probíhat zjišťování průběhu hranic pozemků.

Vlastníci a zástupci obcí jsou ke zjišťování hranic zváni písemnou pozvánkou Pobočkou Havlíčkův Brod tak, aby jim byla doručena nejméně týden předem.

Upozorňujeme, že neúčast pozvaného vlastníka (popř. jím pověřeného zástupce) při jednání není na překážku využití výsledků zjišťování hranic.

Celé znění oznámení naleznete zde.

Veřejná vyhláška MÚ Chotěboř

MÚ Chotěboř: Oznámení veřejnou vyhláškou

Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

a stanovuje přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích ve správním odvodu obce s rozšířenou působností Chotěboř, a to na silnicích druhé třídy č. II/344, II/346, na silnicích třetí třídy č. III/3468, III/3469 a III/34610, dále na místních komunikacích v Chotěboři z důvodu vedení objízdných tras při uzavírce provozu silnice II/346 v úseku Chotěboř – Rankov z důvodu opravy komunikace při akci     „ II/346 Rankov – Svinný – Chotěboř “.

Celé znění vyhlášky naleznete zde.

Výsledky krajských voleb v obci Čachotín II.

Pro ty kterým se nepodařilo otevřít soubor s výsledky voleb v naší obci z minulé zprávy (problém je pravděpodobně v používání starší verze Microsoft Office), přinášíme jejich přímé zobrazení.

ODS                                                                             5 hlasů

ČSSD                                                                           14

STAROSTOVÉ PRO VYSOČINU                                   1

KDU-ČSL                                                                     10

ANO 2011                                                                   10

KSČM                                                                           6

ÚSVIT S BLOKEM PRO ISLAMIZACI                             2

TOP 09 A ZELENÍ                                                         1

KOAL.SVOB. A PŘÍMÁ DEM.-TO(SPD)A SPO               9

ZMĚNA PRO VYSOČINU                                             1

Nařízení dražby

Mgr. Zdeněk Ráček, soudní exekutor Exekutorského úřadu Žďár nad Sázavou vydává usnesení o nařízení dražebního jednání.

Dražba se koná elektronicky a její zahájení je stanoveno na 12.10.2016 na 10.00 hodin.

Dražba se týká nemovitých věcí po zemřelém Martinu Konečném.

Celou dražební vyhlášku naleznete zde.