Veřejná vyhláška MÚ Chotěboř

Městský úřad Chotěboř, Odbor dopravy a přestupků, s t a n o v u j e místní úpravu provozu na silnici třetí třídy č. III/3468 v obci Čachotín a Rankov, a to formou umístění 2 ks svislé stálé dopravní značky B 17 „Zákaz vjezdu vozidel nebo souprav, jejichž délka přesahuje vyznačenou mez „13 m“ s dodatkovou tabulkou E 3a „Vzdálenost“.

Celé znění vyhlášky naleznete zde.

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci, které se bude konat:

26.7.2019 od 11:30 do 15:00

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Úprava provozu

Městský úřad Chotěboř zveřejňuje návrh opatření obecné povahy podle ustanovení § 172 odst. 1 zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů ve věci stanovení místní úpravy provozu na silnici třetí třídy č. III/3468 v obci Čachotín a Rankov, podle ust. § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu.

Městský úřad Chotěboř stanoví místní úpravu provozu na silnici třetí třídy č. III/3468 v obci Čachotín a Rankov, a to formou umístění 2 ks svislé stálé dopravní značky B 17 „Zákaz vjezdu vozidel nebo souprav, jejichž délka přesahuje vyznačenou mez „13m“ s dodatkovou tabulkou E 3a „Vzdálenost“ dle grafické přílohy.

Celé znění návrhu naleznete zde.

Oznámení o možnosti převzetí lesních hospodářských osnov

Městský úřad Chotěboř oznamuje vlastníkům lesa ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Chotěboř, že si mohou dle ust. § 25 odst. 4 lesního zákona bezplatně vyzvednout vlastnický separát lesní hospodářské osnovy Chotěboř pro zařizovací obvod Chotěboř s platností od 1.1.2019 do 31.12.2029.

Celé oznámení naleznete zde.

Výzva – napouštění bazénů

Vážení spoluobčané,

vzhledem k opakovanému přerušení dodávek pitné vody z veřejného vodovodu z důvodu zvýšeného odběru během víkendových dnů, musíme přistoupit k zákazu napouštění bazénů z veřejného vodovodu bez předchozího schválení Obecního úřadu Čachotín (napouštění lze nahlásit v úřední hodiny – každé úterý od 18:00 – 20:00 v kanceláři obecního úřadu).

V rámci schválení bude vytvořen pořadník, s určením KDY a KOLIK kubíků vody lze na napouštění odebrat.

Dále žádáme omezení používání pitné vody na zalévání.

Pokud se budou tyto výpadky v dodávkách vody opakovat, budeme nuceni přistoupit k úplnému zákazu používání pitné vody z veřejného vodovodu,
jak k napouštění bazénů, tak i k zalévání.

Věříme, že sledujete problémy s nedostatkem vody v celé republice,
a proto budete mít pro tato opatření pochopení.

Neradi bychom přistupovali k nějakým pokutám nebo dokonce k odpojování od veřejného vodovodu při nedodržování výše uvedených omezení.

                                                                                              Jiří Rychlý

                                                                                              starosta obce