Zveřejnění záměru obce – prodej pozemku

Obec Čachotín zveřejňuje podle paragrafu 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr prodat části pozemků parc.č. 3/13 o výměře 5 m2, parc.č. 9/3 a parc.č. 9/8 o výměře 59 m2, nacházející se v KÚ Čachotín, který je zapsán na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrální pracoviště Havlíčkův Brod (viz přiložený geometrický plán).

Náhled geometrického plánu naleznete zde

K výše uvedenému je možno se vyjádřit do 15-ti dnů od zveřejnění záměru na OÚ Čachotín.

Zveřejnění záměru obce – prodej pozemku

Obec Čachotín zveřejňuje podle paragrafu 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr prodat stavební parcelu na pozemcích parc.č. 1178/4 a parc.č. 1178/5 v celkové výměře 1 121 m2 nacházející se v KÚ Čachotín, který je zapsán na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrální pracoviště Havlíčkův Brod (viz přiložený geometrický plán).

Na geometrickém plánu je prodávaná parcela označena písmeny c, d

Náhled geometrického plánu naleznete zde

K výše uvedenému je možno se vyjádřit do 15-ti dnů od zveřejnění záměru na OÚ Čachotín.

Komplexní pozemkové úpravy – pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Havlíčkův Brod zahájil řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Čachotín a pověřil zástupce zpracovatele (Sdružení Agroprojekce Litomyšl spol. s.r.o. a Geodezie Východní Čechy spol. s.r.o.) ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti.

Plné znění pověření naleznete zde

Návrh územního plánu obce Čachotín

MÚ Chotěboř oznamuje Veřejnou vyhláškou

projednání zadání územního plánu Čachotín.

Návrh zadání územního plánu Čachotín je vystaven k veřejnému nahlédnutí na Obecním úřadě Čachotín a na Městském úřadě Chotěboř, oddělení územního plánování a GIS, pracoviště Klášterní 267 Chotěboř

v termínu od 2.11.2016 do 14.11.2016 (včetně)

Plné znění Veřejné vyhlášky naleznete zde.