Veřejná schůze

Vážení spoluobčané, zastupitelstvo obce Vás zve

V PÁTEK 21.4.2017 od 19:00 HODIN

NA VEŘEJNOU SCHŮZI DO SÁLU OBECNÍHO DOMU.

Těšíme se na účast všech, koho zajímá dění v obci.

V průběhu schůze a po jejím skončení bude možno uhradit správní poplatky (voda, odpady, psi) za rok 2016.

Poplatky lze také uhradit v místnosti obecního úřadu ve dnech:

                            28.4.2017 od 19:00 – 20:00

                            a 5.5.2017 od 19:00 – 20:00

Poplatky lze také zaslat bankovním převodem na číslo účtu 109 20 521/0100

(variabilní symbol – číslo popisné) do 31.5.2017

Obnova katastrálního operátu – zjišťování průběhu hranic

Obec Čachotín v souladu s ustanovením § 38 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí a na základě oznámení Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina, č.j. SPU 160541/2017 ze dne 3. 4. 2017

v y h l a š u j e,

že v katastrálním území Čachotín byla zahájena obnova katastrálního operátu na podkladě výsledků komplexních pozemkových úprav.   V rámci obnovy katastrálního operátu bude ode dne 24. 4. 2017 probíhat zjišťování průběhu hranic pozemků

Podrobnosti naleznete zde

Změna č. 5 územního plánu Chotěboř

Městský úřad Chotěboř, oddělení územního plánování, GIS a památkové péče jako pořizovatel změny č. 5 územního plánu Chotěboř, v souladu s ust. § 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (stavební zákon) v platném znění, oznamuje

projednání návrhu zadání změny č. 5 územního plánu Chotěboř.
Návrh zadání změny č. 5 územního plánu Chotěboř je vystaven k veřejnému nahlédnutí na Městském úřadě Chotěboř, oddělení územního plánování, GIS a památkové péče, pracoviště Klášterní 267, Chotěboř
v termínu od 10.03. 2017 do 10.04. 2017 (včetně)

Podrobnosti naleznete zde

Zveřejnění záměru obce – prodej pozemku

Obec Čachotín zveřejňuje podle paragrafu 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr prodat části pozemků parc.č. 3/13 o výměře 5 m2, parc.č. 9/3 a parc.č. 9/8 o výměře 59 m2, nacházející se v KÚ Čachotín, který je zapsán na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrální pracoviště Havlíčkův Brod (viz přiložený geometrický plán).

Náhled geometrického plánu naleznete zde

K výše uvedenému je možno se vyjádřit do 15-ti dnů od zveřejnění záměru na OÚ Čachotín.

Zveřejnění záměru obce – prodej pozemku

Obec Čachotín zveřejňuje podle paragrafu 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr prodat stavební parcelu na pozemcích parc.č. 1178/4 a parc.č. 1178/5 v celkové výměře 1 121 m2 nacházející se v KÚ Čachotín, který je zapsán na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrální pracoviště Havlíčkův Brod (viz přiložený geometrický plán).

Na geometrickém plánu je prodávaná parcela označena písmeny c, d

Náhled geometrického plánu naleznete zde

K výše uvedenému je možno se vyjádřit do 15-ti dnů od zveřejnění záměru na OÚ Čachotín.

Komplexní pozemkové úpravy – pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Havlíčkův Brod zahájil řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Čachotín a pověřil zástupce zpracovatele (Sdružení Agroprojekce Litomyšl spol. s.r.o. a Geodezie Východní Čechy spol. s.r.o.) ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti.

Plné znění pověření naleznete zde

Návrh územního plánu obce Čachotín

MÚ Chotěboř oznamuje Veřejnou vyhláškou

projednání zadání územního plánu Čachotín.

Návrh zadání územního plánu Čachotín je vystaven k veřejnému nahlédnutí na Obecním úřadě Čachotín a na Městském úřadě Chotěboř, oddělení územního plánování a GIS, pracoviště Klášterní 267 Chotěboř

v termínu od 2.11.2016 do 14.11.2016 (včetně)

Plné znění Veřejné vyhlášky naleznete zde.

Oznámení obce Čachotín

Obec ČACHOTÍN v souladu s ustanovením § 38 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) a na základě oznámení Státního pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina, Pobočka Havlíčkův Brod, č.j. SPU 506990/2016 ze dne 24.10.2016

v y h l a š u j e,

že v katastrálním území Horní Krupá u Havlíčkova Brodu, v části katastrálního území Čachotín a v části katastrálního území Jilem u Sedletína byla zahájena obnova katastrálního operátu na podkladě výsledků komplexních pozemkových úprav.

V rámci obnovy katastrálního operátu bude ode dne 21.11.2016 probíhat zjišťování průběhu hranic pozemků.

Vlastníci a zástupci obcí jsou ke zjišťování hranic zváni písemnou pozvánkou Pobočkou Havlíčkův Brod tak, aby jim byla doručena nejméně týden předem.

Upozorňujeme, že neúčast pozvaného vlastníka (popř. jím pověřeného zástupce) při jednání není na překážku využití výsledků zjišťování hranic.

Celé znění oznámení naleznete zde.