Ustanovení opatrovníka

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Havlíčkův Brod oznamuje, že v rámci řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Čachotín, byla Obec Čachotín ustanovena opatrovníkem pro osoby neznámého pobytu nebo sídla, jimž se prokazatelně nedaří doručovat.

Plné znění oznámení a seznam osob naleznete zde

Nařízení Státní veterinární správy

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 54 veterinárního zákona nařizuje z důvodu výskytu moru včelího plodu v katastrálním území Rozsochatec tato

mimořádná veterinární opatření ke zdolání a zamezení šíření nebezpečné nákazy moru včelího plodu

Čl. 1

Vymezení ochranného pásma
Ochranné pásmo zahrnuje následující katastrální území: Dolní Krupá u Havlíčkova Brodu, Zbožice, Svinný, Knyk, Ždírec u Pohledu, Střížov u Chotěboře, Jilem u Sedletína, Chotěboř, Čachotín, Český Dvůr, Česká Bělá, Počátky u Chotěboře, Rozsochatec, Dobkov, Příjemky, Kojetín u Havlíčkova Brodu, Rankov u Chotěboře, Krátká Ves, Kyjov u Havlíčkova Brodu, Jilemník, Horní Krupá u Havlíčkova Brodu, Břevnice.

Opatření v ochranném pásmu a další informace naleznete zde.

Veřejná vyhláška Finančního úřadu

Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Kraj Vysočina

Správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že ode dne 28.04.2017 do dne 29.05.2017 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Kraj Vysočina zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 832328/17/2900-11460-304013, jímž se uvedeným daňovým subjektům stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2017.

Celé znění vyhlášky naleznete zde.

Veřejná schůze

Vážení spoluobčané, zastupitelstvo obce Vás zve

V PÁTEK 21.4.2017 od 19:00 HODIN

NA VEŘEJNOU SCHŮZI DO SÁLU OBECNÍHO DOMU.

Těšíme se na účast všech, koho zajímá dění v obci.

V průběhu schůze a po jejím skončení bude možno uhradit správní poplatky (voda, odpady, psi) za rok 2016.

Poplatky lze také uhradit v místnosti obecního úřadu ve dnech:

                            28.4.2017 od 19:00 – 20:00

                            a 5.5.2017 od 19:00 – 20:00

Poplatky lze také zaslat bankovním převodem na číslo účtu 109 20 521/0100

(variabilní symbol – číslo popisné) do 31.5.2017

Obnova katastrálního operátu – zjišťování průběhu hranic

Obec Čachotín v souladu s ustanovením § 38 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí a na základě oznámení Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina, č.j. SPU 160541/2017 ze dne 3. 4. 2017

v y h l a š u j e,

že v katastrálním území Čachotín byla zahájena obnova katastrálního operátu na podkladě výsledků komplexních pozemkových úprav.   V rámci obnovy katastrálního operátu bude ode dne 24. 4. 2017 probíhat zjišťování průběhu hranic pozemků

Podrobnosti naleznete zde