Vyhláška Finančního úřadu pro Kraj Vysočina

Finanční úřad pro Kraj Vysočina oznamuje, že

ode dne 26.4.2021 do dne 26.5.2021

je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Kraj Vysočina v úředních hodinách,

po telefonické domluvě zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 672508/21/2900-11460-709759,

jímž se uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2021

Celé znění vyhlášky naleznete zde.

Zákaz napouštění bazénů

Vážení spoluobčané, majitelé vodovodních přípojek,

Vzhledem k přetrvávajícím problémům se zásobováním pitnou vodou, jsme nuceni přistoupit k zákazu napouštění bazénu z veřejného vodovodního řádu. Tento zákaz je vydán s okamžitou platností a o jeho zrušení budete informováni.

Zároveň opět všechny vyzýváme k šetření s vodou a kde je to možné i k využívání vlastních zdrojů.

Na posílení vodárenské soustavy v naší obci se intenzivně pracuje.

Věřím, že společně vše zvládnema a přeji Vám klidné velikonoční svátky.

Jiří Rychlý, starosta obce

Oznámení veřejnou vyhláškou

Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci.

Městský úřad Chotěboř, Odbor dopravy a přestupků, jako příslušný správní orgán pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích podle § 124 odst. 6, zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, v řízení o žádosti, kterou podal M.T.M. pozemní stavby s.r.o., (IČO 07703554), Dolní Krupá 114, 582 71 Dolní Krupá u Havlíčkova Brodu, zast. Martin Líska, (IČO 42744482), Husova 1871, 580 01 Havlíčkův Brod 1, ze dne 23.03.2021 ve věci stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikacia po předchozím projednání a písemném vyjádření Policie ČR, Krajského ředitelství policie kraje Vysočina, Územního odboru Havlíčkův Brod, Dopravního inspektorátu pod č.j.: KRPJ-27837-1/ČJ-2021-161606-MULLze dne 22.03.2021,podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu

stanovuje

přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích ve správním odvodu obce srozšířenou působností Chotěboř, a to na silnici třetí třídy č.III/3468 a na místní komunikaci vobci Čachotín, z důvodu uzavírky místní komunikace v obci Čachotín v rámci opravy této místní komunikace včetně křižovatky v místě napojení na silnici č. III/3468.

Celé znění vyhlášky naleznete zde.

Dražební vyhláška

Soudní exekutor Mgr. Pavel Pajer, Exekutorský úřad Tachov, se sídlem Hornická 1786, PSČ 347 01 Tachov, pověřený provedením exekuce na základě pověření Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 27.09.2019, č.j. 49 EXE 4302/2019-31, kterým byla nařízena podle vykonatelného notářského zápisu, který sepsal Mgr. Petr Elšík, notář se sídlem v Litoměřicích, č.j. Nz 882/2018, ze dne 13.12.2018, k uspokojení pohledávky
oprávněného: Heimerle + Meule GmbH, reg.č. 50012600, Dennigstrasse čp. 16, 751 79 Pforzheim,
zast. Mag. Bernhard Hager, LL.M. , advokát, Pobřežní 394, 186 00 Praha, pro 744 386,95 EUR s příslušenstvím
proti
povinnému: Ladislav Urban, nar. 08.05.1970, Polská čp. 1642, Úvaly – Úvaly, PSČ 250 82
zast. JUDr. Mgr. MILAN DOČKAL, advokát, Plovární čp. 478 / čo. 1, 301 00 Plzeň – Jižní Předměstí,
za účasti manželky povinného: Zuzana Urbanová, narozená 16. 12. 1977 bytem Polská 1642, 250 82 Úvaly
rozhodl na základě ust. §§ 28 a 52 zákona č. 120/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů (Exekuční řád, e.ř.) a podle ust. § 336b zákona 99/1963 Sb. ve znění pozdějších předpisů (Občanský soudní řád, o.s.ř.) usnesením
t a k t o :
K prodeji nemovitých věcí postižených exekučním příkazem soudního exekutora ze dne 02.10.2019 č.j. 141 EX 00314/19-034, který nabyl právní moci dnem 04.11.2019 se nařizuje dražební jednání (dražba) a k jeho provedení se vydává tato:
D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A
Soudní exekutor v souladu s ustanovením § 336b a § 336o Občanského soudního řádu nařizuje jednání k provedení dražby nemovitých věcí v SJM povinného a jeho manželky a stanoví:
a) Dražební jednání se koná dne 13.04.2021 ve 14.00 hodin prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: www.exdrazby.cz. Od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání.

Celý text Dražební vyhlášky naleznete zde.

Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu novým mapováním

Obec Čachotín podle ustanovení § 38 odst. 1 písm. a) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon),
v y h l a š u j e
na základě oznámení Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod (dále jen „katastrální úřad“) č.j. OO-1/2021-601-9, že v katastrálním území Čachotín obce Čachotín bude dne 1.4.2021 zahájena obnova katastrálního operátu zjišťováním průběhu hranic pozemků a vnějšího obvodu budov.
Vlastníci nemovitostí budou ke zjišťování průběhu hranic písemně zváni nejméně týden předem.
Podle § 37 katastrálního zákona jsou vlastníci nemovitostí kromě jiného povinni:
a) zúčastnit se na výzvu katastrálního úřadu jednání nebo na toto jednání vyslat svého zástupce,
b) označit ve stanovené lhůtě do 1.4.2021 trvalým způsobem a na vlastní náklad nesporné hranice svých pozemků, kromě hranic pozemků, které jsou sloučeny do větších celků (§ 37 odst. 2 katastrálního zákona), a hranic druhů pozemků mezi sousedními pozemky téhož vlastníka nebo jiného oprávněného,
c) ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů katastru týkající se jejich nemovitostí, a to do 30 dnů od jejich vzniku a předložit listinu (podle potřeby s geometrickým plánem), která změnu dokládá.

Celý text oznámení naleznete zde.