Rozhodnutí Státního pozemkového úřadu

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Havlíčkův Brod rozhodl podle ust. § 11 odst. 4 zákona takto:

návrh komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Horní Krupá u Havlíčkova Brodu, zahrnující navazující části sousedních katastrálních území Čachotín a Jilem u Sedletína se schvaluje.

Celé rozhodnutí nalezente zde.

Veřejná vyhláška

Zveřejňujeme:

VEŘEJNOU VYHLÁŠKU – Opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

Městský úřad Chotěboř, Odbor dopravy a přestupků, jako příslušný správní orgán obce srozšířenou působností podle § 124 odst. 6, zákona č. 361/2000 Sb., oprovozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti ze dne 13.12.2019, kterou podalaObec Čachotín, (IČO 00267261), Čachotín 77, 583 01 Chotěboř, zast. PasProRea s.r.o., (IČO 02343100), Holkov 32, 382 32 Velešín,povyjádření Policie ČR, Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina, Územního odboru Havlíčkův Brod, Dopravního inspektorátu, č. j.: KRPJ-127641-1/ČJ-2019-161606-MULL,ze dne06.12.2019, podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu

s t a n o v u j e


místní úpravu provozu na silnici třetí třídy č. III/3468 a na místních a veřejně přístupných účelových komunikacích v obci Čachotín a to formou umístění svislých stálých dopravních značek a dopravních zařízení dle grafické přílohy.

Celý text vyhlášky nalezenete zde.

Grafickou přílohu nalezenete zde.

Veřejná schůze – Likvidace odpadních vod

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, ZASTUPITELSTVO OBCE VÁS ZVE

V PÁTEK 31.1.2020 OD 18:00 HOD.

NA VEŘEJNOU SCHŮZI DO SÁLU OBECNÍHO DOMU.

Téma:

Řešení likvidace odpadních vod individuálním způsobem v rámci dotačního titulu SFŽP se spoluúčastí obce. 

Od roku 2021 budou probíhat kontroly nakládání s odpadními vodami spolu s doložením jejich likvidace.

Na schůzi vystoupí odborný konzultant Státního fondu životního prostředí, který vysvětlí problematiku nakládání s odpadními vodami a její řešení spočívající v domácích čističkách s možností částečného financování z dotací SFŽP a obce.

Bude představeno řešení, které je alternativou ke stavbě velké čističky odpadních vod a vybudování kanalizace po celé obci.

Další a zároveň poslední možností je jímka, kterou je nutno nechat pravidelně vyvážet firmou k tomu oprávněnou, a to 6-12x ročně dle velikosti jímky a nemovitosti.

Bude záležet, na každém jednotlivém majiteli nemovitosti, kterou variantu bude preferovat.

Zde je video a odkaz na článek k tématu:

Návrh opatření obecné povahy

Městský úřad Chotěboř, Odbor dopravy a přestupků, jako příslušný správní orgán obce s rozšířenou působností podle § 124 odst. 6, zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti ze dne 13.12.2019, kterou podala Obec Čachotín, (IČO 00267261), Čachotín 77, 583 01 Chotěboř, zast. PasProRea s.r.o., (IČO 02343100), Holkov 32, 382 32 Velešín, zveřejňuje návrh opatření obecné povahy podle ustanovení § 172 odst. 1 zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů ve věci stanovení místní úpravy provozu na silnici třetí třídy č. III/3468 a na místních a veřejně přístupných účelových komunikacích v obci Čachotín, podle ust. § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu.

Městský úřad Chotěboř s t a n o v í místní úpravu provozu na silnici třetí třídy č. III/3468 a na místních a veřejně přístupných účelových komunikacích v obci Čachotín a to formou umístění stálých dopravních značek a dopravních zařízení.

Celé znění návrhu naleznete zde.