Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu novým mapováním

Obec Čachotín podle ustanovení § 38 odst. 1 písm. a) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon),
v y h l a š u j e
na základě oznámení Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod (dále jen „katastrální úřad“) č.j. OO-1/2021-601-9, že v katastrálním území Čachotín obce Čachotín bude dne 1.4.2021 zahájena obnova katastrálního operátu zjišťováním průběhu hranic pozemků a vnějšího obvodu budov.
Vlastníci nemovitostí budou ke zjišťování průběhu hranic písemně zváni nejméně týden předem.
Podle § 37 katastrálního zákona jsou vlastníci nemovitostí kromě jiného povinni:
a) zúčastnit se na výzvu katastrálního úřadu jednání nebo na toto jednání vyslat svého zástupce,
b) označit ve stanovené lhůtě do 1.4.2021 trvalým způsobem a na vlastní náklad nesporné hranice svých pozemků, kromě hranic pozemků, které jsou sloučeny do větších celků (§ 37 odst. 2 katastrálního zákona), a hranic druhů pozemků mezi sousedními pozemky téhož vlastníka nebo jiného oprávněného,
c) ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů katastru týkající se jejich nemovitostí, a to do 30 dnů od jejich vzniku a předložit listinu (podle potřeby s geometrickým plánem), která změnu dokládá.

Celý text oznámení naleznete zde.

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí

Obec Čachotín oznamuje na základě sdělení Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod (dále jen „katastrální úřad“) č.j. RO-1/2021-601, že v katastrálním území Čachotín obce Čachotín bude zahájena revize katastru nemovitostí, která potrvá od 1.4.2021 přibližně do 31.12.2021.

Celé oznámení naleznete zde.

Informační leták k revizi katastru nemovitostí naleznete zde.

Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním

Obec Čachotín vyhlašuje na základě oznámení Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod (dále jen „katastrální úřad“), č.j. OO-1/2021-601_2, že v katastrálním území Čachotín obce Čachotín bude zahájena obnova katastrálního operátu novým mapováním (dále jen „obnova katastrálního operátu“).


Zahájení obnovy katastrálního operátu se předpokládá přibližně v období od 1.4.2021 do 31.12.2021. Přesný termín bude oznámen nejméně 30 dní předem.


Obnova katastrálního operátu bude zahájena zjišťováním průběhu hranic. Vlastníci nemovitostí budou ke zjišťování průběhu hranic pozemků a vnějšího obvodu budov písemně zváni nejméně týden předem. Přestože neúčast vlastníka není na překážku využití výsledků zjišťování průběhu hranic, jeho přítomnost může zásadním způsobem pozitivně ovlivnit výsledek zjišťování hranic a předejít tak případným problémům. Výsledek zjišťování hranic závisí zejména na určení hranic vlastníkem, proto vlastníky vyzýváme, aby v souladu s ustanovením § 37 odst. 1 písm. b) katastrálního zákona a § 91 vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), před zjišťováním průběhu hranic ve shodě se sousedním vlastníkem označili trvalým způsobem (např. zapuštěnými kameny, mezníky, zabetonovanou trubkou) hranice svých pozemků, pokud tak dosud neučinili.

Oznámení o obnově katastrálního operátu naleznete zde.

Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním naleznete zde.

Informační leták k obnově katastrálního operátu naleznete zde.

Výzva k šetření s vodou

Vážení občané, majitelé vodovodních přípojek,

již od jara se potýkáme s nedostatkem vody. Vrt – zdroj pitné vody, který nás zásobuje, vlivem několika suchých let dává čím dál méně vody. I přes poměrně deštivý podzim je vydatnost vrtu v této době 10 – 12 m3 vody za den. Spotřeba obce je v průměru 16 – 17 m3, to znamená, že deficit vody ve vodojemu je každý den přibližně 5 – 7 m3.

Z tohoto důvodu je nutno do vodojemu navézt každý týden 40 – 50 m3 vody. Za letošní rok jsme od 31.7. do 30.11. nakoupili 530 m3 vody od společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., která pro nás tuto službu dělá. Cena, kterou jsme do tohoto data uhradili je 110 240 Kč, to znamená, že 1 m3 této vody obec vyjde na 208 Kč. Do této ceny se promítá především doprava, cena vody samotné je 37,70 Kč/1m3.

Vzhledem k tomu, že obec vybírá vodné v ceně 20 Kč/1m3, bude muset velkou část nákladů uhradit z vlastních prostředků.

Dále je zde problém v zimním období. Pokud teploty klesnou pod minus 5oC, není návoz vody dle sdělení VAK možný. V tomto případě bychom museli dodávky vody regulovat.

V zastupitelstvu obce jsme též uvažovali a bylo jednáno o napojení se na vodovod vedoucí kolem Rozsochatce, který je v majetku VAK. Odhad ceny realizace cca 10 mil. Kč nás od této investice odradil. Proto jsme přistoupili ke zhotovení dalšího vrtu k posílení stávajícího, který bude stát přibližně 1 mil. Kč. V současné době je již uzavřena smlouva o dílo na posílení naší vodárenské soustavy, ovšem termín dokončení je červenec 2021. Do této doby budou s vodou patrně problémy.

Žádám Vás proto o šetření a pokud je to možné využívání vlastních zdrojů.

Věřím, že zmíněná regulace nebude potřebná a přeji Vám spokojené svátky a v novém roce vše dobré

Jiří Rychlý, starosta obce