Svoz nebezpečného odpadu

Ve středu 6.5.2020 proběhne svoz nebezpečných odpadů

Kdy: od 16:40 do 16:55

Kde: u místní prodejny

Firma provádějící svoz důrazně upozorňuje na požadavek, aby obyvatelé přinášeli odpad, až v době svozu.

Je to z důvodu zrychlení doby svozu a zamezení znečišťování míst ukládání odpadů.

Dále upozorňuje, že není možné v rámci tohoto svozu odebírat eternit a dehtovou lepenku – nutno řešit samostatně.

V rámci sběru proběhne též odběr starých elektrospotřebičů.Veřejná vyhláška Krajského úřadu Kraje Vysočina

Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu O Z N A M U J E konání opakovaného veřejného projednání návrhu Aktualizace č Zásad rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, které se bude konat v novém termínu

v pondělí dne 18. května 2020 od 9:00 hodin.

Veřejné projednání bude provedeno formou vzdáleného přístupu.

Přímý přenos veřejného projednání bude dostupný na adrese:

https://tv.kr.vysocina.cz/?article=/vysilani/internetova-televize-kraj-vysocina/ostatni.html

Současně krajský úřad s ohledem na vyhlášení nouzového stavu v důsledku šíření virového onemocnění COVID-19 ruší konání opakovaného veřejného projednání návrhu Aktualizace č Zásad rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, které se mělo konat prezenční formou dne 6. května 2020 od 10:00 hodin.

Celá znění vyhlášky naleznete zde.

Vyhláška Finančního úřadu pro Kraj Vysočina

Finanční úřad pro Kraj Vysočina oznamuje, že

ode dne 27.4.2020 do dne 27.5.2020

je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Kraj Vysočina v úředních hodinách,

po telefonické domluvě zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 741715/20/2900-11460-712505,

jímž se uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2020

Celé znění vyhlášky naleznete zde.

Oznámení o zahájení řízení o návrhu Územního plánu Čachotín

Městský úřad Chotěboř vydává VEŘEJNOU VYHLÁŠKU

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU ČACHOTÍN

Městský úřad Chotěboř, jako úřad územního plánování, ve smyslu § 6 zákona č. 183/2006 Sb., (stavební zákon) v platném znění, pořizuje územní plán Čachotín a v souladu s ust.§ 52 stavebního zákona a § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje zahájení řízení o návrhu ÚP Čachotín.

Veřejné projednání návrhu územního plánu Čachotín se uskuteční dne 25. 5. 2020 od 14:00 hodin v Obecním úřadě v Čachotíně.

Návrh územního plánu Čachotín bude vystaven k veřejnému nahlédnutí na Obecním úřadě v Čachotíně (kancelář starosty) a na Městském úřadě v Chotěboři (oddělení ÚP, GIS a památkové péče, pracoviště Klášterní 267) ve dnech od 14. 4. 2020 do 25. 5. 2020 a dále na stránkách města http://www.chotebor.cz/ (hlavní stránka – občan a úřad – vedení, odbory a oddělení – oddělení ÚP, GIS a PP – dokumenty – územní plánování v obcích ORP – Čachotín).

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit písemné připomínky a vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem písemné námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.

https://www.chotebor.cz/uzemni-plan-cachotin/ds-1610/archiv=0&p1=11661

Písemné námitky proti návrhu územního plánu Čachotín mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti.

V souladu s § 22 odst. 3 stavebního zákona se stanoviska, námitky a připomínky uplatňují písemně a musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje.

Celé znění vyhlášky naleznete zde

Výzva – napouštění bazénů


Vážení spoluobčané,

vzhledem k loňským zkušenostem s opakovaným přerušením dodávek pitné vody z veřejného vodovodu z důvodu zvýšeného odběru během víkendových dnů, musíme opět přistoupit k zákazu napouštění bazénů z veřejného vodovodu bez předchozího schválení Obecního úřadu Čachotín (napouštění lze nahlásit v úřední hodiny – každé úterý od 18:00 – 20:00 v kanceláři obecního úřadu).

V rámci schválení bude vytvořen pořadník, s určením KDY a KOLIK kubíků vody lze na napouštění odebrat.

Dále žádáme omezení používání pitné vody na zalévání.

Pokud se budou tyto výpadky v dodávkách vody opakovat, budeme nuceni přistoupit k úplnému zákazu používání pitné vody z veřejného vodovodu, jak k napouštění bazénů, tak i k zalévání.

Věříme, že sledujete problémy s nedostatkem vody v celé republice, a proto budete mít pro tato opatření pochopení.

Neradi bychom přistupovali k nějakým pokutám nebo dokonce k odpojování od veřejného vodovodu při nedodržování výše uvedených omezení.

                                                                                              Jiří Rychlý

                                                                                              starosta obceInformace k nakládání s odpadem v době epidemie

Zveřejňujeme stanovisko Státního zdravotního ústavu k nakládání s odpadem v době epidemie COVID-19 a sdělení MŽP k nakládání s ochrannými rouškami.

Pro obce i odpadové firmy je důležité především, že domácnosti v karanténě (nebo domácnosti s potvrzeným onemocněním COVID-19) by měly svůj veškerý odpad (včetně použitých roušek a kapesníků) ukládat do pytlů a zavázané pytle odkládat výhradně do směsného komunálního odpadu, případně na místo, které určí obec.

Pro domácnosti, které nejsou v karanténě nebo nejsou přímo infekční se nic, ani v třídění odpadů, nemění.

Stanovisko SZÚ:
http://www.szu.cz/tema/prevence/stanovisko-narodniho-referencniho-centra-pro-hygienu-pudy-a-1

Doporučení MŽP:
https://www.mzp.cz/cz/news_20201903-Doporuceni-pro-nakladani-pouzitymi-osobnimi-ochrannymi-pomuckami