Veřejná vyhláška

Zveřejňujeme:

VEŘEJNOU VYHLÁŠKU – Opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

Městský úřad Chotěboř, Odbor dopravy a přestupků, jako příslušný správní orgán obce srozšířenou působností podle § 124 odst. 6, zákona č. 361/2000 Sb., oprovozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti ze dne 13.12.2019, kterou podalaObec Čachotín, (IČO 00267261), Čachotín 77, 583 01 Chotěboř, zast. PasProRea s.r.o., (IČO 02343100), Holkov 32, 382 32 Velešín,povyjádření Policie ČR, Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina, Územního odboru Havlíčkův Brod, Dopravního inspektorátu, č. j.: KRPJ-127641-1/ČJ-2019-161606-MULL,ze dne06.12.2019, podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu

s t a n o v u j e


místní úpravu provozu na silnici třetí třídy č. III/3468 a na místních a veřejně přístupných účelových komunikacích v obci Čachotín a to formou umístění svislých stálých dopravních značek a dopravních zařízení dle grafické přílohy.

Celý text vyhlášky nalezenete zde.

Grafickou přílohu nalezenete zde.

Veřejná schůze – Likvidace odpadních vod

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, ZASTUPITELSTVO OBCE VÁS ZVE

V PÁTEK 31.1.2020 OD 18:00 HOD.

NA VEŘEJNOU SCHŮZI DO SÁLU OBECNÍHO DOMU.

Téma:

Řešení likvidace odpadních vod individuálním způsobem v rámci dotačního titulu SFŽP se spoluúčastí obce. 

Od roku 2021 budou probíhat kontroly nakládání s odpadními vodami spolu s doložením jejich likvidace.

Na schůzi vystoupí odborný konzultant Státního fondu životního prostředí, který vysvětlí problematiku nakládání s odpadními vodami a její řešení spočívající v domácích čističkách s možností částečného financování z dotací SFŽP a obce.

Bude představeno řešení, které je alternativou ke stavbě velké čističky odpadních vod a vybudování kanalizace po celé obci.

Další a zároveň poslední možností je jímka, kterou je nutno nechat pravidelně vyvážet firmou k tomu oprávněnou, a to 6-12x ročně dle velikosti jímky a nemovitosti.

Bude záležet, na každém jednotlivém majiteli nemovitosti, kterou variantu bude preferovat.

Zde je video a odkaz na článek k tématu:

Návrh opatření obecné povahy

Městský úřad Chotěboř, Odbor dopravy a přestupků, jako příslušný správní orgán obce s rozšířenou působností podle § 124 odst. 6, zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti ze dne 13.12.2019, kterou podala Obec Čachotín, (IČO 00267261), Čachotín 77, 583 01 Chotěboř, zast. PasProRea s.r.o., (IČO 02343100), Holkov 32, 382 32 Velešín, zveřejňuje návrh opatření obecné povahy podle ustanovení § 172 odst. 1 zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů ve věci stanovení místní úpravy provozu na silnici třetí třídy č. III/3468 a na místních a veřejně přístupných účelových komunikacích v obci Čachotín, podle ust. § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu.

Městský úřad Chotěboř s t a n o v í místní úpravu provozu na silnici třetí třídy č. III/3468 a na místních a veřejně přístupných účelových komunikacích v obci Čachotín a to formou umístění stálých dopravních značek a dopravních zařízení.

Celé znění návrhu naleznete zde.

Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství

Ministerstvo zemědělství vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019 ve znění opatření obecné povahy č. j. 41508/2019-MZE-16212 ze dne 30. 8. 2019 následovně:

I.

Příloha č. 1 opatření obecné povahy č. j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019 ve znění opatření obecné povahy č. j. 41508/2019-MZE-16212 ze dne 30. 8. 2019 se nahrazuje přílohou č. 1, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.

II.

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení veřejné vyhlášky, kterou je toto opatření obecné povahy oznámeno, na úřední desce Ministerstva zemědělství.

63920/2019-MZE-16212 2

III.

Toto opatření obecné povahy se zveřejní též na úředních deskách obecních úřadů obcí s rozšířenou působností.

Úplné znění vyhlášky nalezente zde

Přílohu č.1 naleznete zde

Veřejná vyhláška

Zveřejňujeme veřejnou vyhlášku o zařazení pozemních komunikací v k.ú. Čachotín do kategorie místních komunikací

Pozemní komunikace uvedené v pasportu místních komunikací obce Čachotín, který je k nahlédnutí na Obecním úřadě Čachotín, se zařazují do kategorie místních komunikací pod evidenčními čísly:

1c – 6c do kategorie místních komunikací III. třídy

1d – 2d do kategorie místních komunikací IV. třídy

Proti tomuto rozhodnutí lze podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání ve smyslu § 81 a 82 správního řádu ke Krajskémuu úřadu kraje Vysočina, odboru dopravy a silničního hospodářství, Žižkova 57, 587 33 Jihlava prostřednictvím Obecního úřadu Čachotín

Veřejná vyhláška MÚ Chotěboř – Územní plán Čachotín

Městský úřad Chotěboř oznamuje projednání návrhu územního plánu Čachotín.

Návrh územního plánu Čachotín je zveřejněn v úplném znění na webových stránkách města Chotěboř:

http://www.chotebor.cz/  – „Městský úřad“ – „vedení, odbory a oddělení“ –  „oddělení ÚP, GIS a PP“ – „dokumenty“ – „územní plánování v obcích ORP Chotěboř“- „Čachotín“

Návrh změny je rovněž vystaven k nahlédnutí na Městském úřadě v Chotěboři, oddělení územního plánování, GIS a památkové péče, pracoviště Klášterní 267, Chotěboř a na Obecním úřadě v Čachotíně

v termínu od 19. 11. 2019 do 31. 12. 2019 (včetně)

Do 30 dnů ode dne doručení oznámení může každý uplatnit u pořizovatele své písemné připomínky.

K připomínkám uplatněným po uvedené lhůtě se nepřihlíží.

https://www.chotebor.cz/uzemni-plan-cachotin/ds-1410/archiv=0&p1=11661

Úplné znění veřejné vyhlášky naleznete zde