Komplexní pozemkové úpravy Horní Krupá

Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Horní Krupá u Havlíčkova Brodu.

Návrh je vystaven na pobočce Státního pozemkového úřadu v Havlíčkově Brodě, na Obecním úřadě v Horní Krupé, na Obecním úřadě v Jilmu (část návrhu týkající se k.ú. Jilem u Sedletína) a na Obecním úřadě v Čachotíně (část návrhu týkající se k.ú. Čachotín).

Celé oznámení naleznete zde.

Svoz nebezpečného odpadu

Ve středu 3.10.2019 proběhne svoz nebezpečných odpadů

Kdy: od 16:20 do 16:30

Kde: u místní prodejny

Firma provádějící svoz důrazně upozorňuje na požadavek, aby obyvatelé přinášeli odpad, až v době svozu.

Je to z důvodu zrychlení doby svozu a zamezení znečišťování míst ukládání odpadů.

Dále upozorňuje, že není možné v rámci tohoto svozu odebírat eternit a dehtovou lepenku – nutno řešit samostatně.

V rámci sběru proběhne též odběr starých elektrospotřebičů.

Kotlíkové dotace

Kraj Vysočina připravuje 3. kolo kotlíkových dotací.

Před jejím vyhlášením budou v obcích s rozšířenou působností probíhat informativní semináře, a to v období od 10.9 – 14.10.2019.

Harmonogram těchto seminářů naleznete zde.

Bližší informace můžete také získat na:

https://www.kr-vysocina.cz/posledni-kolo-kotlikovych-dotaci-bude-spusteno-v-nbsp-zari/d-4097016/p1=1013, na emailu kotliky@kr-vysocina.cz nebo na telefonní lince 564 602 888.

Veřejná vyhláška MÚ Chotěboř

Městský úřad Chotěboř, Odbor dopravy a přestupků, s t a n o v u j e místní úpravu provozu na silnici třetí třídy č. III/3468 v obci Čachotín a Rankov, a to formou umístění 2 ks svislé stálé dopravní značky B 17 „Zákaz vjezdu vozidel nebo souprav, jejichž délka přesahuje vyznačenou mez „13 m“ s dodatkovou tabulkou E 3a „Vzdálenost“.

Celé znění vyhlášky naleznete zde.

Úprava provozu

Městský úřad Chotěboř zveřejňuje návrh opatření obecné povahy podle ustanovení § 172 odst. 1 zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů ve věci stanovení místní úpravy provozu na silnici třetí třídy č. III/3468 v obci Čachotín a Rankov, podle ust. § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu.

Městský úřad Chotěboř stanoví místní úpravu provozu na silnici třetí třídy č. III/3468 v obci Čachotín a Rankov, a to formou umístění 2 ks svislé stálé dopravní značky B 17 „Zákaz vjezdu vozidel nebo souprav, jejichž délka přesahuje vyznačenou mez „13m“ s dodatkovou tabulkou E 3a „Vzdálenost“ dle grafické přílohy.

Celé znění návrhu naleznete zde.

Oznámení o možnosti převzetí lesních hospodářských osnov

Městský úřad Chotěboř oznamuje vlastníkům lesa ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Chotěboř, že si mohou dle ust. § 25 odst. 4 lesního zákona bezplatně vyzvednout vlastnický separát lesní hospodářské osnovy Chotěboř pro zařizovací obvod Chotěboř s platností od 1.1.2019 do 31.12.2029.

Celé oznámení naleznete zde.