Výzva k šetření s vodou

Vážení občané, majitelé vodovodních přípojek,

již od jara se potýkáme s nedostatkem vody. Vrt – zdroj pitné vody, který nás zásobuje, vlivem několika suchých let dává čím dál méně vody. I přes poměrně deštivý podzim je vydatnost vrtu v této době 10 – 12 m3 vody za den. Spotřeba obce je v průměru 16 – 17 m3, to znamená, že deficit vody ve vodojemu je každý den přibližně 5 – 7 m3.

Z tohoto důvodu je nutno do vodojemu navézt každý týden 40 – 50 m3 vody. Za letošní rok jsme od 31.7. do 30.11. nakoupili 530 m3 vody od společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., která pro nás tuto službu dělá. Cena, kterou jsme do tohoto data uhradili je 110 240 Kč, to znamená, že 1 m3 této vody obec vyjde na 208 Kč. Do této ceny se promítá především doprava, cena vody samotné je 37,70 Kč/1m3.

Vzhledem k tomu, že obec vybírá vodné v ceně 20 Kč/1m3, bude muset velkou část nákladů uhradit z vlastních prostředků.

Dále je zde problém v zimním období. Pokud teploty klesnou pod minus 5oC, není návoz vody dle sdělení VAK možný. V tomto případě bychom museli dodávky vody regulovat.

V zastupitelstvu obce jsme též uvažovali a bylo jednáno o napojení se na vodovod vedoucí kolem Rozsochatce, který je v majetku VAK. Odhad ceny realizace cca 10 mil. Kč nás od této investice odradil. Proto jsme přistoupili ke zhotovení dalšího vrtu k posílení stávajícího, který bude stát přibližně 1 mil. Kč. V současné době je již uzavřena smlouva o dílo na posílení naší vodárenské soustavy, ovšem termín dokončení je červenec 2021. Do této doby budou s vodou patrně problémy.

Žádám Vás proto o šetření a pokud je to možné využívání vlastních zdrojů.

Věřím, že zmíněná regulace nebude potřebná a přeji Vám spokojené svátky a v novém roce vše dobré

Jiří Rychlý, starosta obce

Oznámení o zahájení územního a stavebního řízení

Městský úřad Chotěboř, odbor stavebního úřadu a životního prostředí oznamuje zahájení společného územního a stavebního řízení.

Dne 26.10.2020 podala Marie Bartáková, 07.04.1964, Čachotín 72, 583 01 Chotěboř (dále jen „stavebník“) žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále jen „společné povolení“) pro stavbu: ocelokolna v Čachotíně (dále jen „stavební záměr“) na pozemku pozemková parcela parcelní číslo 555/19 v katastrálním území Čachotín.

Dnem podání žádostí bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen „společné řízení“) ve výše uvedené věci.

U projednání žádosti v souladu s ustanovením § 94m odst. 3 stavebního zákona upouští stavební úřad od ústního jednání, neboť jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovuje, že účastníci řízení mohou své námitky a dotčené orgány závazná stanoviska uplatnit nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto oznámení, jinak se k nim nepřihlíží.

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Chotěboř, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, úřední dny: Po a St 9:00 – 11:00 a 14:00 – 17:00, ostatní dny po telefonické dohodě).

Celý text oznámení naleznete zde.