Rozhodnutí o stavebním povolení

Městský úřad Chotěboř, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „stavební zákon“), ve stavebním řízení přezkoumal, podle § 103 až 115 stavebního zákona, žádost o stavební povolení ze dne 17.10.2018, kterou podala Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IČO 00090450, Kosovská  1122/16, 586 01  Jihlava 1, zast. APC SILNICE s.r.o., IČO 60705981, Jana Babáka 2733/11, Královo Pole, 612 00  Brno 12 (dále jen „stavebník“) a na základě provedeného řízení:  Vydává podle § 115 stavebního zákona a ustanovení § 18b až 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, v platném znění stavební povolení

na stavbu: Stavební úpravy komunikace č. III/3468 Čachotín, průtah na pozemku poz. parc. č. 3/1, 3/13, 4/15, 9/8, st. parc. č. 21, poz. parc. č. 41, 1485/1, 1485/15, 1485/19, 1485/25, 1485/29, 1485/33, 1498/2, 1498/3, 1530/2, 1530/3 v k. ú. Čachotín (dále jen „stavba“).

Celé znění Rozhodnutí naleznete zde

Záložka permalink.

Přidávání komentářů bylo ukončeno.