Oznámení o zahájení řízení o návrhu Územního plánu Čachotín

Městský úřad Chotěboř vydává VEŘEJNOU VYHLÁŠKU

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU ČACHOTÍN

Městský úřad Chotěboř, jako úřad územního plánování, ve smyslu § 6 zákona č. 183/2006 Sb., (stavební zákon) v platném znění, pořizuje územní plán Čachotín a v souladu s ust.§ 52 stavebního zákona a § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje zahájení řízení o návrhu ÚP Čachotín.

Veřejné projednání návrhu územního plánu Čachotín se uskuteční dne 25. 5. 2020 od 14:00 hodin v Obecním úřadě v Čachotíně.

Návrh územního plánu Čachotín bude vystaven k veřejnému nahlédnutí na Obecním úřadě v Čachotíně (kancelář starosty) a na Městském úřadě v Chotěboři (oddělení ÚP, GIS a památkové péče, pracoviště Klášterní 267) ve dnech od 14. 4. 2020 do 25. 5. 2020 a dále na stránkách města http://www.chotebor.cz/ (hlavní stránka – občan a úřad – vedení, odbory a oddělení – oddělení ÚP, GIS a PP – dokumenty – územní plánování v obcích ORP – Čachotín).

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit písemné připomínky a vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem písemné námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.

https://www.chotebor.cz/uzemni-plan-cachotin/ds-1610/archiv=0&p1=11661

Písemné námitky proti návrhu územního plánu Čachotín mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti.

V souladu s § 22 odst. 3 stavebního zákona se stanoviska, námitky a připomínky uplatňují písemně a musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje.

Celé znění vyhlášky naleznete zde

Záložka permalink.

Přidávání komentářů bylo ukončeno.