Oznámení o zahájení územního a stavebního řízení

Městský úřad Chotěboř, odbor stavebního úřadu a životního prostředí oznamuje zahájení společného územního a stavebního řízení.

Dne 26.10.2020 podala Marie Bartáková, 07.04.1964, Čachotín 72, 583 01 Chotěboř (dále jen „stavebník“) žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále jen „společné povolení“) pro stavbu: ocelokolna v Čachotíně (dále jen „stavební záměr“) na pozemku pozemková parcela parcelní číslo 555/19 v katastrálním území Čachotín.

Dnem podání žádostí bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen „společné řízení“) ve výše uvedené věci.

U projednání žádosti v souladu s ustanovením § 94m odst. 3 stavebního zákona upouští stavební úřad od ústního jednání, neboť jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovuje, že účastníci řízení mohou své námitky a dotčené orgány závazná stanoviska uplatnit nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto oznámení, jinak se k nim nepřihlíží.

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Chotěboř, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, úřední dny: Po a St 9:00 – 11:00 a 14:00 – 17:00, ostatní dny po telefonické dohodě).

Celý text oznámení naleznete zde.

Záložka permalink.

Přidávání komentářů bylo ukončeno.