Nařízení dražby

Mgr. Zdeněk Ráček, soudní exekutor Exekutorského úřadu Žďár nad Sázavou vydává usnesení o nařízení dražebního jednání.

Dražba se koná elektronicky a její zahájení je stanoveno na 12.10.2016 na 10.00 hodin.

Dražba se týká nemovitých věcí po zemřelém Martinu Konečném.

Celou dražební vyhlášku naleznete zde.

Informace pro vlastníky lesa

Městský úřad Chotěboř, odbor životního prostředí upozorňuje vlastníky lesů na povinnost, provádět taková opatření, aby se předcházelo a zabránilo vlivu škodlivých činitelů na les.

V současné době se jedná především o působení podkorního hmyzu na smrku a borovici.

Podrobnější informace, včetně kontaktu na pověřeného odborného lesního hospodáře, naleznete zde

Uzavírka silnice III/3468 v úseku Čachotín – Rankov

Městský úřad Chotěboř oznamuje veřejnou vyhláškou stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Chotěboř při uzavírce provozu silnice III/3468 v úseku Čachotín-Rankov, z důvodu opravy povrchu, v období od 13.6.2016 do 20.7.2016 včetně.

Plné znění vyhlášky naleznete zde