Veřejná vyhláška

Zveřejňujeme veřejnou vyhlášku o zařazení pozemních komunikací v k.ú. Čachotín do kategorie místních komunikací

Pozemní komunikace uvedené v pasportu místních komunikací obce Čachotín, který je k nahlédnutí na Obecním úřadě Čachotín, se zařazují do kategorie místních komunikací pod evidenčními čísly:

1c – 6c do kategorie místních komunikací III. třídy

1d – 2d do kategorie místních komunikací IV. třídy

Proti tomuto rozhodnutí lze podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání ve smyslu § 81 a 82 správního řádu ke Krajskémuu úřadu kraje Vysočina, odboru dopravy a silničního hospodářství, Žižkova 57, 587 33 Jihlava prostřednictvím Obecního úřadu Čachotín

Veřejná vyhláška MÚ Chotěboř – Územní plán Čachotín

Městský úřad Chotěboř oznamuje projednání návrhu územního plánu Čachotín.

Návrh územního plánu Čachotín je zveřejněn v úplném znění na webových stránkách města Chotěboř:

http://www.chotebor.cz/  – „Městský úřad“ – „vedení, odbory a oddělení“ –  „oddělení ÚP, GIS a PP“ – „dokumenty“ – „územní plánování v obcích ORP Chotěboř“- „Čachotín“

Návrh změny je rovněž vystaven k nahlédnutí na Městském úřadě v Chotěboři, oddělení územního plánování, GIS a památkové péče, pracoviště Klášterní 267, Chotěboř a na Obecním úřadě v Čachotíně

v termínu od 19. 11. 2019 do 31. 12. 2019 (včetně)

Do 30 dnů ode dne doručení oznámení může každý uplatnit u pořizovatele své písemné připomínky.

K připomínkám uplatněným po uvedené lhůtě se nepřihlíží.

https://www.chotebor.cz/uzemni-plan-cachotin/ds-1410/archiv=0&p1=11661

Úplné znění veřejné vyhlášky naleznete zde

Komplexní pozemkové úpravy Horní Krupá

Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Horní Krupá u Havlíčkova Brodu.

Návrh je vystaven na pobočce Státního pozemkového úřadu v Havlíčkově Brodě, na Obecním úřadě v Horní Krupé, na Obecním úřadě v Jilmu (část návrhu týkající se k.ú. Jilem u Sedletína) a na Obecním úřadě v Čachotíně (část návrhu týkající se k.ú. Čachotín).

Celé oznámení naleznete zde.

Svoz nebezpečného odpadu

Ve středu 3.10.2019 proběhne svoz nebezpečných odpadů

Kdy: od 16:20 do 16:30

Kde: u místní prodejny

Firma provádějící svoz důrazně upozorňuje na požadavek, aby obyvatelé přinášeli odpad, až v době svozu.

Je to z důvodu zrychlení doby svozu a zamezení znečišťování míst ukládání odpadů.

Dále upozorňuje, že není možné v rámci tohoto svozu odebírat eternit a dehtovou lepenku – nutno řešit samostatně.

V rámci sběru proběhne též odběr starých elektrospotřebičů.

Kotlíkové dotace

Kraj Vysočina připravuje 3. kolo kotlíkových dotací.

Před jejím vyhlášením budou v obcích s rozšířenou působností probíhat informativní semináře, a to v období od 10.9 – 14.10.2019.

Harmonogram těchto seminářů naleznete zde.

Bližší informace můžete také získat na:

https://www.kr-vysocina.cz/posledni-kolo-kotlikovych-dotaci-bude-spusteno-v-nbsp-zari/d-4097016/p1=1013, na emailu kotliky@kr-vysocina.cz nebo na telefonní lince 564 602 888.