Vyhláška Finančního úřadu pro Kraj Vysočina

Finanční úřad pro Kraj Vysočina oznamuje, že

ode dne 27.4.2020 do dne 27.5.2020

je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Kraj Vysočina v úředních hodinách,

po telefonické domluvě zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 741715/20/2900-11460-712505,

jímž se uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2020

Celé znění vyhlášky naleznete zde.

Oznámení o zahájení řízení o návrhu Územního plánu Čachotín

Městský úřad Chotěboř vydává VEŘEJNOU VYHLÁŠKU

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU ČACHOTÍN

Městský úřad Chotěboř, jako úřad územního plánování, ve smyslu § 6 zákona č. 183/2006 Sb., (stavební zákon) v platném znění, pořizuje územní plán Čachotín a v souladu s ust.§ 52 stavebního zákona a § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje zahájení řízení o návrhu ÚP Čachotín.

Veřejné projednání návrhu územního plánu Čachotín se uskuteční dne 25. 5. 2020 od 14:00 hodin v Obecním úřadě v Čachotíně.

Návrh územního plánu Čachotín bude vystaven k veřejnému nahlédnutí na Obecním úřadě v Čachotíně (kancelář starosty) a na Městském úřadě v Chotěboři (oddělení ÚP, GIS a památkové péče, pracoviště Klášterní 267) ve dnech od 14. 4. 2020 do 25. 5. 2020 a dále na stránkách města http://www.chotebor.cz/ (hlavní stránka – občan a úřad – vedení, odbory a oddělení – oddělení ÚP, GIS a PP – dokumenty – územní plánování v obcích ORP – Čachotín).

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit písemné připomínky a vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem písemné námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.

https://www.chotebor.cz/uzemni-plan-cachotin/ds-1610/archiv=0&p1=11661

Písemné námitky proti návrhu územního plánu Čachotín mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti.

V souladu s § 22 odst. 3 stavebního zákona se stanoviska, námitky a připomínky uplatňují písemně a musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje.

Celé znění vyhlášky naleznete zde

Výzva – napouštění bazénů


Vážení spoluobčané,

vzhledem k loňským zkušenostem s opakovaným přerušením dodávek pitné vody z veřejného vodovodu z důvodu zvýšeného odběru během víkendových dnů, musíme opět přistoupit k zákazu napouštění bazénů z veřejného vodovodu bez předchozího schválení Obecního úřadu Čachotín (napouštění lze nahlásit v úřední hodiny – každé úterý od 18:00 – 20:00 v kanceláři obecního úřadu).

V rámci schválení bude vytvořen pořadník, s určením KDY a KOLIK kubíků vody lze na napouštění odebrat.

Dále žádáme omezení používání pitné vody na zalévání.

Pokud se budou tyto výpadky v dodávkách vody opakovat, budeme nuceni přistoupit k úplnému zákazu používání pitné vody z veřejného vodovodu, jak k napouštění bazénů, tak i k zalévání.

Věříme, že sledujete problémy s nedostatkem vody v celé republice, a proto budete mít pro tato opatření pochopení.

Neradi bychom přistupovali k nějakým pokutám nebo dokonce k odpojování od veřejného vodovodu při nedodržování výše uvedených omezení.

                                                                                              Jiří Rychlý

                                                                                              starosta obceInformace k nakládání s odpadem v době epidemie

Zveřejňujeme stanovisko Státního zdravotního ústavu k nakládání s odpadem v době epidemie COVID-19 a sdělení MŽP k nakládání s ochrannými rouškami.

Pro obce i odpadové firmy je důležité především, že domácnosti v karanténě (nebo domácnosti s potvrzeným onemocněním COVID-19) by měly svůj veškerý odpad (včetně použitých roušek a kapesníků) ukládat do pytlů a zavázané pytle odkládat výhradně do směsného komunálního odpadu, případně na místo, které určí obec.

Pro domácnosti, které nejsou v karanténě nebo nejsou přímo infekční se nic, ani v třídění odpadů, nemění.

Stanovisko SZÚ:
http://www.szu.cz/tema/prevence/stanovisko-narodniho-referencniho-centra-pro-hygienu-pudy-a-1

Doporučení MŽP:
https://www.mzp.cz/cz/news_20201903-Doporuceni-pro-nakladani-pouzitymi-osobnimi-ochrannymi-pomuckami