Dražební vyhláška

Soudní exekutor Mgr. Pavel Pajer, Exekutorský úřad Tachov, se sídlem Hornická 1786, PSČ 347 01 Tachov, pověřený provedením exekuce na základě pověření Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 27.09.2019, č.j. 49 EXE 4302/2019-31, kterým byla nařízena podle vykonatelného notářského zápisu, který sepsal Mgr. Petr Elšík, notář se sídlem v Litoměřicích, č.j. Nz 882/2018, ze dne 13.12.2018, k uspokojení pohledávky
oprávněného: Heimerle + Meule GmbH, reg.č. 50012600, Dennigstrasse čp. 16, 751 79 Pforzheim,
zast. Mag. Bernhard Hager, LL.M. , advokát, Pobřežní 394, 186 00 Praha, pro 744 386,95 EUR s příslušenstvím
proti
povinnému: Ladislav Urban, nar. 08.05.1970, Polská čp. 1642, Úvaly – Úvaly, PSČ 250 82
zast. JUDr. Mgr. MILAN DOČKAL, advokát, Plovární čp. 478 / čo. 1, 301 00 Plzeň – Jižní Předměstí,
za účasti manželky povinného: Zuzana Urbanová, narozená 16. 12. 1977 bytem Polská 1642, 250 82 Úvaly
rozhodl na základě ust. §§ 28 a 52 zákona č. 120/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů (Exekuční řád, e.ř.) a podle ust. § 336b zákona 99/1963 Sb. ve znění pozdějších předpisů (Občanský soudní řád, o.s.ř.) usnesením
t a k t o :
K prodeji nemovitých věcí postižených exekučním příkazem soudního exekutora ze dne 02.10.2019 č.j. 141 EX 00314/19-034, který nabyl právní moci dnem 04.11.2019 se nařizuje dražební jednání (dražba) a k jeho provedení se vydává tato:
D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A
Soudní exekutor v souladu s ustanovením § 336b a § 336o Občanského soudního řádu nařizuje jednání k provedení dražby nemovitých věcí v SJM povinného a jeho manželky a stanoví:
a) Dražební jednání se koná dne 13.04.2021 ve 14.00 hodin prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: www.exdrazby.cz. Od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání.

Celý text Dražební vyhlášky naleznete zde.

Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu novým mapováním

Obec Čachotín podle ustanovení § 38 odst. 1 písm. a) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon),
v y h l a š u j e
na základě oznámení Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod (dále jen „katastrální úřad“) č.j. OO-1/2021-601-9, že v katastrálním území Čachotín obce Čachotín bude dne 1.4.2021 zahájena obnova katastrálního operátu zjišťováním průběhu hranic pozemků a vnějšího obvodu budov.
Vlastníci nemovitostí budou ke zjišťování průběhu hranic písemně zváni nejméně týden předem.
Podle § 37 katastrálního zákona jsou vlastníci nemovitostí kromě jiného povinni:
a) zúčastnit se na výzvu katastrálního úřadu jednání nebo na toto jednání vyslat svého zástupce,
b) označit ve stanovené lhůtě do 1.4.2021 trvalým způsobem a na vlastní náklad nesporné hranice svých pozemků, kromě hranic pozemků, které jsou sloučeny do větších celků (§ 37 odst. 2 katastrálního zákona), a hranic druhů pozemků mezi sousedními pozemky téhož vlastníka nebo jiného oprávněného,
c) ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů katastru týkající se jejich nemovitostí, a to do 30 dnů od jejich vzniku a předložit listinu (podle potřeby s geometrickým plánem), která změnu dokládá.

Celý text oznámení naleznete zde.

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí

Obec Čachotín oznamuje na základě sdělení Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod (dále jen „katastrální úřad“) č.j. RO-1/2021-601, že v katastrálním území Čachotín obce Čachotín bude zahájena revize katastru nemovitostí, která potrvá od 1.4.2021 přibližně do 31.12.2021.

Celé oznámení naleznete zde.

Informační leták k revizi katastru nemovitostí naleznete zde.

Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním

Obec Čachotín vyhlašuje na základě oznámení Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod (dále jen „katastrální úřad“), č.j. OO-1/2021-601_2, že v katastrálním území Čachotín obce Čachotín bude zahájena obnova katastrálního operátu novým mapováním (dále jen „obnova katastrálního operátu“).


Zahájení obnovy katastrálního operátu se předpokládá přibližně v období od 1.4.2021 do 31.12.2021. Přesný termín bude oznámen nejméně 30 dní předem.


Obnova katastrálního operátu bude zahájena zjišťováním průběhu hranic. Vlastníci nemovitostí budou ke zjišťování průběhu hranic pozemků a vnějšího obvodu budov písemně zváni nejméně týden předem. Přestože neúčast vlastníka není na překážku využití výsledků zjišťování průběhu hranic, jeho přítomnost může zásadním způsobem pozitivně ovlivnit výsledek zjišťování hranic a předejít tak případným problémům. Výsledek zjišťování hranic závisí zejména na určení hranic vlastníkem, proto vlastníky vyzýváme, aby v souladu s ustanovením § 37 odst. 1 písm. b) katastrálního zákona a § 91 vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), před zjišťováním průběhu hranic ve shodě se sousedním vlastníkem označili trvalým způsobem (např. zapuštěnými kameny, mezníky, zabetonovanou trubkou) hranice svých pozemků, pokud tak dosud neučinili.

Oznámení o obnově katastrálního operátu naleznete zde.

Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním naleznete zde.

Informační leták k obnově katastrálního operátu naleznete zde.