Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020 https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-515, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu a dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106.

1. Oficiální název

 • Obec Čachotín

2. Důvod a způsob založení

 • Obec Čachotín vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990. Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

3. Organizační struktura

 • Obec je samostatně spravována zastupitelstvem obce; dalšími orgány obce jsou starosta, obecní úřad a případné zvláštní orgány obce (komise, výbory apod). V obci se vzhledem k nízkému počtu členů zastupitelstva rada obce nevolí, a její pravomoc proto vykonává starosta s výjimkou záležitostí, v nichž zákon o obcích tuto pravomoc svěřuje zastupitelstvu obce (§ 102 odst. 4 zákona o obcích).
 • Organizační schéma obce zde

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa
  Čachotín 77
  583 01 Chotěboř
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
  Čachotín 77
  583 01 Chotěboř
 • 4.3 Úřední hodiny
  Úterý 18:00-20:00 hod.
 • 4.4 Telefonní čísla
  +420 569 628 174 (úřad)
  +420 721 511 087 (starosta)
 • 4.5 Čísla faxu
  není
 • 4.6 Adresa internetové stránky
  http://www.cachotin.cz/
 • 4.7 Elektronická adresa podatelny
  ou.cachotin%z%seznam.cz (podatelna)
 • 4.8 Datová schránka
   8sea9vz
 • 4.9 Další elektronické adresy
  ou.cachotin%z%seznam.cz

5. Případné platby můžete poukázat

 • Číslo účtu: 10920521/0100
 • Jiné způsoby platby: v hotovosti v době úředních hodin.

6. IČO

 •  00267261

7. DIČ

 • CZ00267261

8. Dokumenty


9. Žádosti o informace

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.. lze podat následujícími způsoby:

 • ústně – v kanceláři úřadu
 • písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
  Obec Čachotín
  Čachotín 77, 583 01 Chotěboř
 • e-mailem: ou.cachotin%z%seznam.cz
 • elektronickým podáním: ou.cachotin%z%seznam.cz
 • telefonicky na tel. čísle: +420 569 628 174
 • Pracovní doba: úterý 18:00-20:00 hod.

Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel obecní úřad. Lhůta pro vyřízení žádosti činí 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění, lhůta může být prodloužena o 10 dnů ze závažných důvodů dle zákona.

Více informací naleznete na stránce Žádosti o informace


10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti, návrhy, podněty, stížnosti a další podání je možné podat následujícími způsoby:

 • ústně – v kanceláři úřadu
 • písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
  Obec Čachotín
  Čachotín 77, 583 01 Chotěboř
 • e-mailem: ou.cachotin%z%seznam.cz
 • elektronickým podáním: ou.cachotin%z%seznam.cz
 • telefonicky na tel. čísle: +420 569 628 174
 • Pracovní doba: úterý 18:00-20:00 hod.

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění:

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, je obecným procesním předpisem upravujícím postup při rozhodování orgánů obce jakožto správních orgánů. Opravným prostředkem proti nepravomocnému rozhodnutí správního orgánu, vydanému ve správním řízení podle správního řádu, je odvolání, pokračování zde.


12. Formuláře

Formuláře ke stažení jsou k dispozici zde, nebo osobně na obecním úřadě: Obecní úřad Čachotín 77, 583 01 Chotěboř.


13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Návody pro řešení běžných životních situací, např. přihlášení k trvalému pobytu, ověření shody opisu nebo kopie s listinou, ověření pravosti podpisu apod. včetně potřebných formulářů nebo jejich vzorů jsou k dispozici na stránkách Ministerstva vnitra ČR a dále zejména na stránkách Portálu veřejné správy ČR.  


14. Předpisy

 • 14.1 Nejdůležitější používané předpisy
  Obec jedná a rozhoduje zejména podle níže uvedených právních předpisů, jejichž aktuální platné znění naleznete na stránkách Portálu veřejné správy České republiky. Tyto právní předpisy jsou rovněž k nahlédnutí veřejnosti na obecním úřadě v úředních hodinách. Přehled předpisů zde.

 • 14.2 Vydané právní předpisy
  Platné právní předpisy obce – obecně závazné vyhlášky a nařízení - naleznete zde; rovněž jsou k nahlédnutí na obecním úřadě v úředních hodinách.

15. Úhrady za poskytování informací

 • 15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
  Obec nemá schválený sazebník úhrad, informace dle zákona č. 106/1999 Sb. poskytuje bezplatně.

 • 15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
  Usnesení podle § 16a odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb. dosud nebylo vydáno.

16. Licenční smlouvy

 • 16.1 Vzory licenčních smluv
  Licenční smlouvy nejsou při poskytování informací uplatňovány.

 • 16.2 Výhradní licence
  Výhradní licence nejsou při poskytování informací uplatňovány.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.