Na konci této strany naleznete vzory formulářů, které jsou určené pro styk občanů obce s orgány veřejné správy. Formuláře jsou určeny ke stažení, vytištění a vyplnění na počítači či ručně.

1. Žádost o získání povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les

Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, musí mít dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v případě, že:

1) Jde o stromy, jejichž obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí je větší než 80 cm.

2) Jde o keřový porost na ploše vyšší než 40 m2. Poznámka: Podle výkladu MŽP je třeba žádat o povolení i v případě ovocných stromů, pěstovaných na zahradách a v sadech.

O žádost není třeba žádat v případech, že:

1) Jde o kácení stromů z důvodů pěstebních, tj. za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů, a z důvodů zdravotních nebo při výkonu oprávnění podle zvláštních předpisů (zákon o vodách, o drahách, o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny, o výrobě, rozvodu a využití topných plynů a o telekomunikacích). Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin nebo rozsahu zvláštního oprávnění (po oznámení po 15 dnech můžete strom pokácet).

2) Jde o stromy, jejichž obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí nedosahuje 80 cm.

3) Jde o souvislý porost keřů zaujímající plochu do 40 m2.

4) Jde o kácení stromu (stromů) z naléhavého důvodu pro odvrácení bezprostředního ohrožení života a poškození majetku v značném rozsahu. V takovém případě se povolení vydává dodatečně.

2. Formulář k přihlášení psa v obci

Poplatek ze psů platíte, pokud jste přihlášení k trvalému pobytu v obci Čachotín. Tento poplatek je přesně stanoven obecně závaznou vyhláškou (viz. Vyhlášky obce) pro všechny psy starší než tři měsíce. Skutečnost, že máte psa, musíte obecnímu úřadu ohlásit ve lhůtě stanovené obecně závaznou vyhláškou obce. 

Pokud dojde ke změnám ve vámi podaném ohlášení, máte povinnost obecnímu úřadu tyto změny ohlásit, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne kdy nastaly, nestanoví-li obec v obecně závazné vyhlášce delší lhůtu.

Poplatek zaplatíte ve lhůtě, která je stanovena v obecně závazné vyhlášce obce. Pokud poplatek neuhradíte včas nebo ve správné výši, bude vám obecním úřadem vyměřen rozhodnutím s náhradní lhůtou splatnosti. Pokud poplatek neuhradíte ani v náhradní lhůtě, bude obecní úřad poplatek vymáhat prostřednictvím exekuce.

3. Formulář k odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Poplatek za odkládání komunálního odpadu je stanoven obecně závaznou vyhláškou obce Čachotín (viz. Vyhlášky obce). Jste-li plátcem poplatku, tj. vlastník nemovité věci, musíte tuto skutečnost nejprve ohlásit obecnímu úřadu, a to ve lhůtě stanovené obecně závaznou vyhláškou obce.

Pokud dojde k Vámi podaném ohlášení ke změnám, máte povinnost obecnímu úřadu tyto změny ohlásit, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne kdy nastaly. Poplatek vybraný od fyzických osob s bydlištěm v nemovité věci, kterou spravujete nebo vlastníte, odvádíte na účet obecního úřadu, a to v termínu splatnosti stanoveném obecně závaznou vyhláškou (v případě, že obec stanovila za základ poplatku kapacitu soustřeďovacích prostředků na odpad), nebo v termínu 30 dnů ode dne doručení platebního výměru nebo hromadného předpisného seznamu (v případě, že obec stanovila za základ poplatku hmotnost nebo objem odloženého odpadu z nemovité věci). Pokud poplatek neodvedete v termínu splatnosti stanoveném platebním výměrem, bude obecní úřad poplatek vymáhat prostřednictvím exekuce.