Oznámení o zahájení územního a stavebního řízení

Městský úřad Chotěboř, odbor stavebního úřadu a životního prostředí oznamuje zahájení společného územního a stavebního řízení.

Dne 26.10.2020 podala Marie Bartáková, 07.04.1964, Čachotín 72, 583 01 Chotěboř (dále jen „stavebník“) žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále jen „společné povolení“) pro stavbu: ocelokolna v Čachotíně (dále jen „stavební záměr“) na pozemku pozemková parcela parcelní číslo 555/19 v katastrálním území Čachotín.

Dnem podání žádostí bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen „společné řízení“) ve výše uvedené věci.

U projednání žádosti v souladu s ustanovením § 94m odst. 3 stavebního zákona upouští stavební úřad od ústního jednání, neboť jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovuje, že účastníci řízení mohou své námitky a dotčené orgány závazná stanoviska uplatnit nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto oznámení, jinak se k nim nepřihlíží.

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Chotěboř, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, úřední dny: Po a St 9:00 – 11:00 a 14:00 – 17:00, ostatní dny po telefonické dohodě).

Celý text oznámení naleznete zde.

Pozemkové úpravy Čachotín – vystavení návrhu

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Havlíčkův Brod oznamuje účastníkům řízení, že v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 zákona je, počínaje dnem 2.11.2020, možno po dobu 30 dnů tj. nejpozději do 2.12.2020 nahlédnout do zpracovaného a vystaveného návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Čachotín.

Návrh je vystaven k nahlédnutí na Pobočce Havlíčlův Brod (kancelář č. 407A, v úředních hodinách nebo po domluvě) a na obecním úřadě v Čachotíně (Čachotín č.p. 77, každé úterý 18:00 – 20:00).

Účastníci řízení mají v této době poslední možnost uplatnit k vystavenému návrhu své námitky a připomínky u pobočky. K později podaným námitkám a připomínkám se dle § 11 odst. 1 zákona nepřihlíží.

Cele znění oznámení naleznete zde.

Pozemkové úpravy Horní Krupá

Rozhodnutím Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkové úřadu pro Kraj Vysočina, Pobočky Havlíčkův Brod ze dne 18.2.2020 byl schválen návrh komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Horní Krupá u Havlíčkova Brodu. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.3.2020.

V souladu se schváleným návrhem komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Horní Krupá u Havlíčkova Brodu Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Havlíčkův Brod rozhodl podle ust. § 11 odst. 8 zákona o

  1. výměně nebo přechodu vlastnických práv
  2. rušení věcných břemen
  3. určení výše úhrady a lhůty podle ust. § 10 odst. 2 zákona

Celé rozhodnutí nalezente zde.

Svoz nebezpečného odpadu

Ve středu 4.11.2020 proběhne svoz nebezpečných odpadů

Kdy: od 15:55 do 16:10

Kde: u místní prodejny

Firma provádějící svoz důrazně upozorňuje na požadavek, aby obyvatelé přinášeli odpad, až v době svozu.

Je to z důvodu zrychlení doby svozu a zamezení znečišťování míst ukládání odpadů.

Dále upozorňuje, že není možné v rámci tohoto svozu odebírat eternit a dehtovou lepenku – nutno řešit samostatně.

V rámci sběru proběhne též odběr starých elektrospotřebičů.