Dražební vyhláška

Soudní exekutor Mgr. Pavel Pajer, Exekutorský úřad Tachov, se sídlem Hornická 1786, PSČ 347 01 Tachov, pověřený provedením exekuce na základě pověření Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 27.09.2019, č.j. 49 EXE 4302/2019-31, kterým byla nařízena podle vykonatelného notářského zápisu, který sepsal Mgr. Petr Elšík, notář se sídlem v Litoměřicích, č.j. Nz 882/2018, ze dne 13.12.2018, k uspokojení pohledávky
oprávněného: Heimerle + Meule GmbH, reg.č. 50012600, Dennigstrasse čp. 16, 751 79 Pforzheim,
zast. Mag. Bernhard Hager, LL.M. , advokát, Pobřežní 394, 186 00 Praha, pro 744 386,95 EUR s příslušenstvím
proti
povinnému: Ladislav Urban, nar. 08.05.1970, Polská čp. 1642, Úvaly – Úvaly, PSČ 250 82
zast. JUDr. Mgr. MILAN DOČKAL, advokát, Plovární čp. 478 / čo. 1, 301 00 Plzeň – Jižní Předměstí,
za účasti manželky povinného: Zuzana Urbanová, narozená 16. 12. 1977 bytem Polská 1642, 250 82 Úvaly
rozhodl na základě ust. §§ 28 a 52 zákona č. 120/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů (Exekuční řád, e.ř.) a podle ust. § 336b zákona 99/1963 Sb. ve znění pozdějších předpisů (Občanský soudní řád, o.s.ř.) usnesením
t a k t o :
K prodeji nemovitých věcí postižených exekučním příkazem soudního exekutora ze dne 02.10.2019 č.j. 141 EX 00314/19-034, který nabyl právní moci dnem 04.11.2019 se nařizuje dražební jednání (dražba) a k jeho provedení se vydává tato:
D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A
Soudní exekutor v souladu s ustanovením § 336b a § 336o Občanského soudního řádu nařizuje jednání k provedení dražby nemovitých věcí v SJM povinného a jeho manželky a stanoví:
a) Dražební jednání se koná dne 13.04.2021 ve 14.00 hodin prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: www.exdrazby.cz. Od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání.

Celý text Dražební vyhlášky naleznete zde.

Záložka permalink.

Přidávání komentářů bylo ukončeno.