Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí

Od 13. 8. 2023 do 28. 8. 2023

Obecní úřad v Čachotíně podle ustanovení § 45 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí

(katastrální zákon), a na základě oznámení Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště
Havlíčkův Brod (dále jen „katastrální úřad“) č.j. OO-1/2021-601-21 oznamuje, že v budově Obecního
úřadu v Čachotíně, Čachotín č. p. 77,

v období od 18.8.2023 do 31.8.2023, vždy v pracovních dnech od 19:00 do 20:00 hod.

bude vyložen k veřejnému nahlédnutí katastrální operát obnovený novým mapováním na
digitální katastrální mapu (dále jen „obnovený katastrální operát“) v katastrálním území
Čachotín obce Čachotín.


Poslední den vyložení obnoveného operátu ve čtvrtek 31. 8. 2023 v době od 13:00 do 15:00
hodin budou veřejnému nahlédnutí přítomni zaměstnanci katastrálního úřadu a tímto bude
veřejné nahlížení ukončeno.
 V ostatních dnech bude požadované údaje poskytovat
zaměstnanec obce nebo osoba pověřená obcí (dále jen „zaměstnanec obce“). V případě,
že zaměstnanec obce nebude při nepřítomnosti zaměstnance katastrálního úřadu schopen
poskytnout zájemci požadované údaje o jeho vlastnictví, bude možné po předchozí dohodě
nahlédnout do obnoveného katastrálního operátu na katastrálním pracovišti. Do obnoveného
katastrálního operátu je současně možné po dobu jeho vyložení nahlédnout i na webových
stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního na adrese:
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx.

Celé oznámení naleznete zde.