Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání změny č.1 územního plánu Čachotín

Od 24. 11. 2023 do 11. 12. 2023

Zastupitelstvo obce Čachotín, v souladu s ust. § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)


oznamuje,

že na svém zasedání dne 23. 11. 2023, jako příslušný správní orgán ve smyslu
ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití ust. § 43
odst. 4 stavebního zákona, v souladu s § 171 až 174 správní řád a ust. § 13 a přílohy
č. 7 vyhl. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti


vydalo změnu č. 1 územního plánu Čachotín.


V souladu s ust. § 173 odst. 1 správního řádu nabývá změna č. 1 územního plánu
Čachotín účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.


Do opatření obecné povahy – změny č. 1 územního plánu Čachotín, jeho odůvodnění
a územního plánu ve znění změny č.1 může každý dle ustanovení § 173 odst. 1
správního řádu a v souladu s ustanovením § 165 stavebního zákona nahlédnout
u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal. Opatření obecné povahy –
změna č. 1 územního plánu Čachotín je k nahlédnutí na Městském úřadě v Chotěboři,
odd. ÚP, GIS a PP, na Obecním úřadě v Čachotíně a na internetové adrese:
https://chotebor.cz/cachotin-zmena-c-1-uzemniho-planu

Výtisk změny č. 1 územního plánu Čachotín, opatřený záznamem o účinnosti, bude
uložen na Městském úřadě v Chotěboři, oddělení územního plánování, GIS
a památkové péče a na Obecním úřadě v Čachotíně.
Proti změně č. 1 územního plánu Čachotín, vydané formou opatření obecné povahy,
nelze podat opravný prostředek (§173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).

Celý text veřejné vyhlášky naleznete zde.