Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o návrhu změny č.1 územního plánu Čachotín

Od 27. 7. 2023 do 11. 8. 2023

Městský úřad Chotěboř oznamuje zahájení řízení o návrhu změny č. 1 ÚP Čachotín.
Veřejné projednání se uskuteční dne 13. 9. 2023 od 15:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu
v Čachotíně.

Návrh změny č. 1 územního plánu Čachotín bude vystaven k veřejnému nahlédnutí
na Obecním úřadě v Čachotíně a na Městském úřadě v Chotěboři (oddělení ÚP, GIS
a památkové péče) ve dnech od 25. 7. 2023 do 13. 9. 2023 a dále na stránkách města
http://www.chotebor.cz/ (hlavní stránka – územní plán – územní plánování v obcích ORP
Chotěboř – Čachotín) https://chotebor.cz/file/303586

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit písemné připomínky
a vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem (§52 odst. 2) písemné námitky, ve kterých
musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit
území dotčené námitkou.
Písemné námitky proti návrhu změny č. 1 územního plánu Čachotín mohou podat pouze
vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce
veřejnosti.
Dotčené orgány uplatní do 7 dnů od veřejného projednání svá stanoviska k návrhu změny.
K později uplatněným stanoviskům, námitkám a připomínkám se nepřihlíží.
V souladu s § 22 odst. 3 stavebního zákona se stanoviska, námitky a připomínky uplatňují
písemně a musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje.

Celý text veřejné vyhlášky naleznete zde.